سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع احیاء فرهنگ اسلامى 
محقق 
1380/01/01 
1385/01/01 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مجمع احیاء فرهنگ اسلامی 
محقق 
1380/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی